Οδοντοφατνιακή χειρουργική

Απλή εξαγωγή δοντιού-χειρουργική εξαγωγή δοντιού- εξαγωγή έγκλειστων και ημιέγκλειστων οδόντων